tanıtım filmi çekimi

Vakıf Senedi

Vakfın Gayesi ve Amaçları Hizmet Konuları:

Vakfın amacı eğitim, sağlık, turizm, sosyal yardım ve dayanışma konularında toplumu maddi olanakları kısıtlı gençlere tahsil masrafları,  evlilik masrafları, evlendikten sonra ölünceye kadar geçinme masraflarının karşılanması böylece bu vakıf aracılığı ile hizmet etmek ve diğer kuruluşlar tarafından yürütülen kamu hizmetlerine katkıda bulunmaktır.

Memleketimizin temel hizmetlerinde insana ve topluma hizmet ederek kültürlü insan yetiştirilerek sağlıklı bir nesil yetişmesinde katkıda bulunmaktır.

Eğitim, sağlık, turizm, çevre ve sosyal alanlarında faaliyetlerde bulunmak için;

 1-Eğitim ve Sosyal Yardım

a) Maddi imkândan yoksun kabiliyetli çocuklarımıza, gençlerimize, okuma imkanı vermek, eğitimin her kademesindeki öğrencilere eğitim öğretim imkanları sağlamak, burslar, ödüller  vermek. Her tülü yardımlarda bulunmak.

 b) Yüksek düzeyde araştırma, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan  Üniversiteler, fakülteler, Enstitüler, Akademiler, ilk ve ortaöğretim, Mesleki okullar, destek, hazırlık okulları, anaokulları, kreş, dershaneler kurmak, Bu alanlarında çalışmalarda bulunmak üzere kurulmuş olanlara iştirak etmek ve her türlü işbirliğini yapmak,

c)Amaçları doğrultusunda sosyal, kültürel, eğitsel amaçlı eğitim merkezleri kurmak, dini ve ilmi faaliyetlerde bulunmak, din eğitiminin verileceği ibadethane cami, Kur’an kursu  müzeler, kütüphaneler el sanatları, biçki, dikiş, okuma-yazma ve beceri kursları açmak, işletmek ve açılmış olanlara iştirak etmek veya desteklemek.

d)Ulusal, tarihi, dini, manevi, kültürel değerleri korumak, yaşatmak, geliştirmek, aile yapısını korumak ve geliştirmek bu konuda her türlü faaliyette bulunmak.

2-Sağlık Konusunda

1- Yaşlı, özürlü ve hastaların bakımını sağlamak için huzurevleri ve bakımevleri açmak, işletmek, açılmış olanları desteklemek.

2-Sağlık konusunda etkinliklerde bulunmak, sağlık alanlarında her türlü araştırmalar yapmak, sağlık kuruluşları açmak,(Hastane, sağlık ocakları, Dispanser vs.) veya açılmış olanları desteklemek,

3-Kimsesiz, dul ve yetimler ile zihinsel ve bedensel engellileri himaye etmek, bu kişilerin her türlü ihtiyaçlarını karşılamak, bu amaçlar doğrultusunda iyileştirme merkezleri, yetimhaneler ve bunlara benzer her türlü tesisler kurmak, mevcut kuruluşlara yardımcı olmak.

4-. Sağlıklı insan gücü yetiştirilmesine uygun olarak, ana, çocuk sağlığı merkezleri kurmak.

3-Turizm Konusunda

Memleketimizin tanıtılmasında turizm konusunda faaliyette bulunmak, turizm alanında ihtiyaç duyulan her türlü yatırımlarda bulunmak, bu alanda faaliyet gösterenlerle meri yasalar çerçevesinde işbirliğinde bulunmak, özellikle yeni turizm alanları belirlemek, bu alanların çevre düzenin korunarak insanların hizmetine sunmak, insanların ve gençliğin turizm alanında eğitimini sağlamak, çevre düzenleme ve çevre temizliği konusunda kampanyalar düzenlemek, halkı bu konuda bilinçlendirmek ve eğitmek, Türkiye’nin doğal ve kültürel değerlerinin korunmasına katkı sağlanmak, ağaçlandırma çalışmalarında bulunmak, halen saklı kalmış doğal ve tarihi güzellikleri gün yüzüne çıkarmak, bu alanlarda gerekli olan her türlü araştırmaları yapmak, yatırımlarda bulunmak, mevcut çalışmaları desteklemek ve bu suretle iç ve dış turizm ile gelecek nesillerin hizmetine sunmak.

Böylece Hizmetlerinde:

a)Amaç ve hizmet konularına yönelik bilimsel inceleme ve araştırmalar yaptırmak, yayınlarda bulunmak, seminerler ve bilimsel toplantılar tertiplemek,  yurt içi ve yurt dışında konferanslar, paneller, açık oturumlar, sempozyumlar, anma günleri, sergiler, fuarlar, galalar, turneler,  şenlikler, sergiler, festivaller, konserler gibi ilmi, sosyal ve kültürel içerikli etkinlikler düzenler, düzenleyeceklere katkıda bulunmak.

b)Amaç ve hizmet konuları ile ilgili olarak broşür, gazete, dergi, kitap, bülten, video kaseti, bilgisayar programı, e-mail posta, CD, kaset, belgesel, sinema filmi, reklam filmi, katalog, ansiklopedi,  vb. kitle iletişim araçları yayınlamak, çıkarmak, dağıtmak, kitap telif ve tercüme ettirmek, matbaa kurup, yayınevleri açmak.

c)Ulusal yayın yapan yayın kuruluşlar ile Vakfımızın amaçlarının gerçekleştirilmesine, tanıtılmasına yönelik olarak ve programların yaygın eğitim ve geniş kitlelere ulaşma yönü de dikkate alınarak sponsorluk çerçevesinde işbirliği yapmak.

d)Eğitim, kültür, sağlık ve sanatsal faaliyetlerin geniş kitlelerle paylaşımını sağlamak amacıyla, yerel veya ulusal kapsamda görsel çalışmalar yapmak,

e)İnsanlar arasında sevgi ve yakınlaşmayı sağlamak maksadıyla yurt içi ve yurt dışı seyahatler, toplantılar tertip etmek, geziler için seyahat acenteleri ile işbirliği yapmak.

f) Yurtiçi ve yurtdışı vakıflarla işbirliği yapmaya, bunlardan ayni yardım almaya yetkilidir.

g) Öğrencilerin ve kimsesiz çocukların yaşlıların doğal afet mağdurlarının barınma ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli yurt, misafirhane, konukevi, pansiyon, aşevi gibi müesseseler inşa etmek, satın almak veya kiralamak, işletmek ve işlettirmek. kurulu olanlara iştirak etmek ve her türlü iş birliği yapmak.

h)Vakıf ilmin gelişmesi için çalışır. Bilimsel inceleme ve araştırmalar yaptırır. Çağdaş bir düzeye ulaşması için her seviyede gerekli bilimsel kurumlar, araştırma merkezleri, eğitim ve öğretim kurumları açar ve mevcutlarla dayanışmaya girebilir. Yayın faaliyetlerde bulunur, sosyal ve kültürel, sportif ve bilimsel kurumlarda seminerler, konferanslar ve sair etkinlikler düzenleyebilir. Uluslararasında ve ülke çapında bilimsel çalışmalara katılabilir, ilim alanındaki gelişmeler ve araştırma sonuçlarını kitap, broşür, monografi, internet yayınları, süreli yayınlar, yazılım ve bilgi işlem programları şeklinde hazırlayıp, Vakıf adına yayınlar, vakıfça oluşturulacak komisyonlara teşvik primleri, ödüller, takdir primleri verir. Uluslararası panel, brifing, sergi, fuar, anma günleri, özel yarışmalar düzenlemeye, kendi bünyesinde TÜRKÇE ve çeşitli yabancı dillerde yazılmış yayınlar bulunan kütüphaneler ve dokümantasyon merkezleri ve bilgi işlem merkezleri kurma, film çekim işlerine araç-gereç kiralama, vakıf üyesi ve seçilmiş elamanların yurt içi ve yurt dışı akademik araştırma yapabilmeleri için teknik, maddi ve malzeme yardımı yapma imkanları sağlar